top of page

PHAKA GARDEN COLLECTION

ผลงานจัดแสดงในนิทรรศการ “ธ ทรงกอบทรงเกื้อหนุน โอบเอื้ออบอุ่นไผทสยาม” ระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2561 บริเวณฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้น M สยามพารากอน

จัดโดยสยามพารากอน, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ในการนำผ้าชาวเขามานำเสนอผลงานมิติรูปแบบใหม่ของของแต่งบ้าน จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ ร่วมกับดีไซน์เนอร์ 4 แบรนด์ SALT AND PEPPER STUDIO, Kloset, BOYY, 56th Studio

PHAKA GARDEN

Designed by SALT AND PEPPER STUDIO

"พระราชินีทรงโปรดดอกไม้ ฉันจึงทำแจกันดอกไม้ ชาวเขาทำผ้าด้วยมือด้วยใจ ฉันจึงขอสานต่อด้วยมือฉันเองเช่นกัน... ชิ้นงานผ้าที่สร้างด้วยหัวใจเช่นนี้ ฉันทำใจตัดไม่ได้จริงๆ จึงออกแบบผลงานตามแต่ผ้าที่ได้มา ชิ้นผ้าขนาดเล็กหลากหลาย เนื่องมาจากชาวเขานำผ้ามาทำเสื้อผ้าใช้แตกต่างกัน ฉันนำผ้ามาขึ้นโครงสร้างเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบ เพื่อสื่อถึงเรื่องราวที่ชาวเขาสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเข้มแข็งได้ ด้วยพระเมตตาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นำหัตถศิลป์ในการเย็บ ปัก ถัก ทอ จนสามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่ชาวเขา แจกันที่ได้จึงมีรูปทรงและขนาดที่ต่างกัน เมื่อชิ้นงานสำเร็จออกมา ฉันเห็นชิ้นงานเหล่านี้เหมือนหญิงสาวชาวเขา จึงนำเครื่องประดับทองเหลืองมาประดับให้ชิ้นงานเหมือนที่สาวชาวเขามีเครื่องประดับกัน"


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page